იურისტი

ვაკანსიები
იურისტი

 


"SPAR Georgia" - "SPAR International"-ის გლობალური ოჯახის წევრი, აცხადებს კონკურსს იურისტის  ვაკანტურ პოზიციაზე.

 

 

მოვალეობები:

 

 • კომპანიაში შესამუშავებელი/შემუშავებული  დოკუმენტაციის  სამართლებრივი ანალიზი;
 • კომპანიის ხელშეკრულებების პროექტების მომზადება, კონტრაგენტებისგან მიღებული ხელშეკრულებების სამართლებრივი დამუშავება/ანალიზი  და გაფორმების უზრუნველყოფა;
 • კომპანიის სადამფუძნებლო დოკუმენტაციის შემუშავება, ცვლილებების განხორციელება და სათანადო წესით რეგისტრაცია;
 • სამეთვალყურეო საბჭოსა და აქციონერთა/დამფუძნებელთა შეკრებებთან დაკავშირებული დოკუმენტაციის შედგენა და საჭიროებისამებრ ნოტარიული დამოწმება.
 • ხელმძღვანოლობისთვის ხელმოსაწერად წარსადგენი პროექტების, ბრძანებების, ინსტრუქციების, დებულებების, შინაგანაწესის და სხვა სამართლებრივი ხასიათის დოკუმენტების კანონმდებლობასთან შესაბამისობის უზრუნველყოფა;
 • კომპანიაში არსებულ დავებთან დაკავშირებული საქმიანობის (მათ შორის გამარტივებული წესით) წარმოება: სარჩელის, შესაგებლის, სარჩელის უზრუნველყოფის განცხადების და სხვ. დოკუმენტაციის მომზადება/სასამართლოში წარდგენა და კომპანიის ინტერესებს დაცვა სასამართლოს ყველა ინსტანციაში;
 • საქმიანი დოკუმენტაციის მათ შორის, საქმიანი კორესპონდენციის, ოქმების და ბრძანებების მომზადება;
 • კომპანიის წარმოდგენა სახელმწიფო/ადმინისტრაციულ ორგანოებში;
 • თანამშრომლების სამსახურიდან დათხოვნის, გადაყვანის, დაჯარიმების ან სხვა ადმინისტრაციული ზომების მიღების კანონიერების შემოწმება/ანალიზი;
 • კომპანიის კონსულტირება და  საქმიანობის სფეროს  მარეგულირებელი  სავალდებულო  სამართლებრივი დოკუმენტაციით უზრუნველყოფა;
 • სასაქონლო ნიშნების საქპატენტში რეგისტრაცია;
 • დებიტორულ ვალდებულებებთან დაკავშირებით წერილობითი დოკუმენტაციის მომზადება;
 • საკანონმდებლო ცვლილებების მიმოხილვა;
 • დეპარტამენტში შემოსული დოკუმენტაციის სისტემატიზაცია;
 • კომპანიის საჭიროებებიდან გამომდინარე მოლაპარაკებებში მონაწილეობა;
 • საჭიროებებიდან გამომდინარე, დეპარტამენტებისთვის იურიდიული კონსულტაციის გაწევა;
 • თანამშრომლების პოზიციებიდან გამომდინარე, შრომითი ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების უზრუნველსაყოფად უძრავ/მოძრავი ქონების შესაბამისი წესით დატვირთვა/რეგისტრაცია;

 

მოთხოვნები:

 • უმაღლესი იურიდიული განათლება ;
 • იურისტად მუშაობის 2 წლიანი გამოცდილება(უპირატესობა მიენიჭება საცალო ვაჭრობის, დისტრიბუციის სექტორში სამუშაო  გამოცდილების მქონე პირს );
 • სავალდებულო ცოდნა: პროფესიული - სამოქალაქო, სამეწარმეო, ადმინისტრაციული სამართალი;
 • სავალდებულოა ინგლისური ენის სრულყოფილად ცოდნა;
 • სასურველია რუსული ენის სრულყოფილად ცოდნა;
 • საოფისე პროგრამების (Microsoft Office) სრულყოფილად  ცოდნა;

 

 

დაინტერესების შემთხვევაში, გთხოვთ, გამოაგზავნოთ თქვენი რეზიუმე ელ.ფოსტაზე vacancy@spar-georgia.com  და სათაურის ველში - “Subject” მიუთითოთ პოზიციის სახელწოდება „იურისტი“ .

 

მადლობას გიხდით ვაკანსიით დაინტერესებისთვის !